Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse overheid het actieplan 'Vlaanderen i2010, tijd voor een digitale stroomversnelling in de innovatieketen' goed. Uit een studie van de stuurgroep e-Onderzoek die naar aanleiding van dit plan in november 2007 gepubliceerd werd, bleek onder meer de nood aan meer kennis, deskundigheid, ondersteuning en infrastructuur voor grid- en High Performance Computing.

In diezelfde periode bracht de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) een advies uit over de noodzaak aan een dynamische High Performance Computing strategie voor Vlaanderen. Haar aanbeveling gaf duidelijk aan dat er nood is aan het oprichten van een Vlaams Supercomputer Centrum dat een infrastructuur ter beschikking stelt die kan wedijveren met de infrastructuur die reeds op regionaal of nationaal niveau in vergelijkbare landen aanwezig is.

Op basis van deze aanbevelingen heeft de Vlaamse overheid op 14 december 2007 de beslissing genomen het Vlaams Supercomputer Centrum, een initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten, te financieren. De instellingen werken samen om hun HPC-infrastructuren op elkaar af te stemmen en te integreren. Hun inzet is immers hun expertise ter beschikking te stellen van zowel het publiek en privaat gefinancierd onderzoek.

De financiële middelen werden ingezet voor infrastructuur en personeel. Hierdoor werd het mogelijk om de bestaande infrastructuur van de universiteiten via snelle netwerkverbindingen en complementaire software te integreren. Hierbij wordt het piramidemodel dat door PRACE werd aanbevolen, toegepast. Volgens dit model staat een centrale Tier-1-cluster in voor grote parallelle rekenjobs in een latere fase uit te rollen en focust een Tier-2-infrastructuur aan de verschillende universiteiten op het lokale gebruik maar staat tegelijkertijd ook open voor andere gebruikers. De Universiteit Hasselt heeft ervoor gekozen om met de KU Leuven samen te werken aan een gedeelde infrastructuur. De andere universiteiten opteren ervoorelk hun eigen infrastructuur verder uit te rollen.

Enkele mijlpalen uit de geschiedenis van het VSC

 • Januari 2008: Start van het "Voorbereidend Traject"
 • Mei 2008: Een financieringsvoorstel werd ingediend bij de Herculesstichting in het kader van het programma "Zware Infrastructuur"
 • November 2008: er werd een technisch-financieel plan aan de Vlaamse overheid voorgelegd. Dit plan werd in de daaropvolgende weken met succes verdedigd voor een commissie van internationale experten.
 • 23 maart 2009: Officiële lancering van het VSC op een event waar onderzoekers hun werk voorstelden. Tijdens deze event vond er eveneens een academische zitting plaats in aanwezigheid van Patricia Ceysens, Vlaams minister voor economie, ondernemen, wetenschap, innovatie en buitenlandse handel. Er werd niet enkel aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis maar ook aan de opdracht van het VSC en de internationale context van het project.
 • 3 april 2009: De Herculesstichting en de Vlaamse Regering besluiten een financiering van 7,29 miljoen euro (2,09 miljoen door de Herculesstichting en 5,2 miljoen via het FFEU (1) toe te kennen voor uitbreidingen van de lokale Tier-2-clusters en de installatie van een centrale Tier-1-supercomputer voor Vlaanderen die voor het zware parallelle rekenwerk ingezet wordt. Er werd ook besloten om de opvolging van het project toe te vertrouwen aan een begeleidingscommissie waarvan de Herculesstichting instaat voor het secretariaat.
 • Juni 2009: Het VSC dient een projectvoorstel in bij de Herculesstichting voor deelname aan PRACE, het ESFRI(2) project op het gebied van supercomputing. Na vergelijking met andere projecten kende de Herculesstichting aan dit project de op een na hoogste prioriteit toe in haar advies aan de Vlaamse regering. Ook de Vlaamse regering steunde het project, en na afspraken met de andere gewesten en gemeenschappen en de federale overheid, werd België lid van PRACE in oktober 2012.
 • Februari 2010: Het VSC dient een bijgewerkt exploitatieplan in bij de Herculesstichting en de Vlaamse Regering met als doelstelling het bekomen van een structurele financiering van het VSC.
 • 9 oktober 2012: België werd het vijfentwintigste lid van PRACE. België wordt vertegenwoordigd door DG06 van de Waalse Regering, maar het VSC stuurt een technisch adviseur als lid van de Belgische delegatie naar de PRACE-vergaderingen.
 • 25 oktober 2012: Inhuldiging van de eerste VSC Tier-1 rekencluster , die aan de UGent geïnstalleerd is. Het was in het voorjaar van 2012 dat de installatie van deze cluster in het nieuwe datacentrum van de UGent plaatsvond. Minister Ingrid Lieten moedigde de onderzoekers in een videoboodschap aan de nieuwe mogelijkheden optimaal te gebruiken om het onderzoek vooruit te stuwen.
 • 16 januari 2014: De eerste globale VSC-gebruikersdag is een feit. Deze dag bracht onderzoekers uit verschillende universiteiten en de industrie samen.
 • 27 januari 2015: Het VSC organiseert zijn eerste industriedag in Technopolis te Mechelen. Op deze dag werd er gekeken op welke manier bedrijven in het buitenland – zoals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – benaderd worden. Er werd ook stilgestaan op welke manier een aantal bedrijven in Vlaanderen al gebruikmaken van de VSC- infrastructuur. Philippe Muyters, Vlaams minister van economie en innovatie, sloot de dag af met een oproep voor sterkere banden tussen de publieke en private sector om zo de competitiviteit van Vlaanderen te versterken.
 • 1 januari 2016: Het FWO neemt de taken van de Herculesstichting over bij een herstructurering van de onderzoeksfinanciering in Vlaanderen en wordt verantwoordelijk voor het VSC.

(1) FFEU: Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
(2) ESFRI: European Strategy Forum on Research Infrastructures